Girvent

Tractar sempre els nostres pacients com ens hagués agradat que ens tractessin en la mateixa situació.

Tractar sempre els nostres pacients com ens hagués agradat que ens tractessin en la mateixa situació.

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquest avís (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei d’accés i utilització del web que Ramon Girvent Montllor (d’ara endavant l’empresa) posa a la vostra disposició.

Ramon Girvent Montllor, com a responsable de la web informa que té el domicili social al carrer Sant Antoni Maria Claret, 18. 3-2 Sabadell- Barcelona, ​​amb CIF39009991J i telèfon +34 93 717 04 60.

La utilització del web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, l’“Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per l’empresa en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la web. L’empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licitada per l’usuari i, en particular, queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No es poden fer servir els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta web, oa altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) llevat que es compti amb lautorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

2.1. Accés i utilització de la web

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

2.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, cal mantenir la informació facilitada a L’empresa actualitzada. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

2.3. Obligació de fer un ús correcte de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de l’empresa, o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

L’empresa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

3- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de l’empresa o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la web i/o als serveis atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de l’empresa o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts van més enllà de allò estrictament necessari per al correcte ús de la web.

4- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de l’empresa informa els usuaris del website, en compliment de la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar a l’empresa les dades personals que li són sol·licitades al website per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa els usuaris de la incorporació de les dades recollides a un fitxer que consta degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades, i el titular i responsable del qual és Ramon Girvent Montllor, duent a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i la resta de previsions establertes en aquesta política de privadesa.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça:

Carrer Sant Antoni Maria Claret, 18. 3-2 Sabadell- Barcelona, ​​on s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica consultori@girvent.cat

Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i els serveis determinats, explícits i legítims de l’empresa.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’empresa podrà utilitzar les dades de caràcter identificatives de les persones registrades (nom, correu electrònic) per a l’enviament d’informació de serveis propis o comercialitzats.

S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades en prémer el botó “ENVIAR” que figuren al formulari de recollida de dades, segons l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Els usuaris, en qualsevol moment, podran oposar-se a aquest tractament de les dades amb les finalitats indicades, mitjançant el procediment indicat per a lexercici daquest dret doposició.

L’empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l’empresa s’obliga a complir amb secret les dades contingudes als fitxers segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, l’empresa informa que ha subscrit els acords pertinents de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l’empresa per a la prestació d’un servei a aquesta.

5- DURADA

L’empresa podrà interrompre el servei de la web no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, l’empresa advertirà prèviament la terminació o la suspensió de la prestació dels serveis de la web.

6.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses al website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que l’empresa pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en aquest Avís Legal.

7- LIMIT DE RESPONSABILITAT

L’empresa no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, l’empresa advertirà prèviament les interrupcions al funcionament de la web. l’empresa tampoc no garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les quals es prestin els serveis.

L’empresa no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

L’empresa no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, l’empresa, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, l’exactitud i les opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L’empresa no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals l’empresa no té cap control. En aquests supòsits l’empresa no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que s’hi inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a l’empresa o tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, l’empresa col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació de les persones responsables dhaver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar aquesta informació o fer impossible laccés a la mateixa.